2018-05-30 - AD 2018 nr 37

Domen refereras inte

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Livskvalité 1 ABMålet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.


Ledamot: Malin Simon Holm

Rättssekreterare: Hannah Edström

Mål nr A 17/18