2018-06-13, AD 2018 nr 40

Domen refereras inte

Mål nr

A 37/18

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Sveabyggen AB

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Jonas Malmberg
Rättssekreterare: David Sandström