2018-06-20, AD 2018 nr 43

Domen refereras inte

Mål nr

A 57/18

Parter

Unionen
mot
Lejonet & Partners AB

Saken

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Hannah Edström