2018-12-19, AD 2018 nr 80

Domen refereras inte

Mål nr

A 41/18

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
J. G AB

Saken

Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson
Rättssekreterare: Jonas Eklund