2022-12-21, AD 2022 nr 58

Domen refereras inte

Mål nr

A 47/22

Parter

Diskrimineringsombudsmannen
mot
M.A.I med enskild firma Abeer

Saken

Målet gällde missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Sören Öman
Rättssekreterare: Robin Henningson