2018-04-25, AD 2018 nr 24

Polismyndigheten har i strid mot ett beslut från Statens överklagandenämnd underlåtit att erbjuda en person en viss anställning. Tvisten har i första hand gällt om klaganden genom överklagandenämndens beslut fått den omtvistade anställningen och om staten, genom Polismyndigheten – genom att meddela klaganden att hon inte skulle få tillträda anställningen – avskedat henne. Arbetsdomstolen har funnit att överklagandenämndens beslut i sig inte inneburit att det uppstått ett nytt anställningsförhållande och därmed inte något avskedande. Arbetsdomstolen har därefter funnit att det inte finns förutsättningar att förelägga Polismyndigheten att – med eller utan vite – erbjuda klaganden anställningen i fråga.

Mål nr

A 69/17

Parter

Polisförbundet
mot
Staten genom Polismyndigheten

Sökord

avskedande, offentlig anställning, anställningsavtal, Statens överklagandenämnd, vitesföreläggande

Lagrum och SFS:nr

18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall

AD 2004 nr 58, AD 1999 nr 5, AD 2016 nr 74, NJA 2008 s. 990, NJA 1985 s. 360, NJA 1981 s. 1129

Läs domen här

AD 24/18.pdf (öppnas i nytt fönster)