2018-05-30, AD 2018 nr 35

Frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa närmare angivna förutsättningar, vid tillämpning av en kollektivavtalsbestämmelse om förlängd uppsägningstid hos förvärvaren, inte beakta anställningstid hos överlåtaren.

Mål nr

A 40/12 och A 100/12

Parter

Unionen
mot
Almega Tjänsteförbunden och ISS Facility Services AB

Sökord

kollektivavtalstolkning, kollektivavtalsbrott, förlängd uppsägningstid, överlåtelsedirektivet, förhandsavgörande

Lagrum och SFS:nr

6 b § anställningsskyddslagen (1982:80), 28 § medbestämmandelagen (1976:580)

Rättsfall

Arbetsdomstolen, AD 2011 nr 3, EU-domstolen, EU-domstolens dom Scattolon, C-108/10, EU:C:2011:542, EU-domstolens dom Collino m.fl., C-343/98, EU:C:2000:441, Generaladvokatens förslag till avgörande ,C 343/98 Collino m.fl., ECLI:EU:C:2000:23

Läs domen här

AD 35/18.pdf (öppnas i nytt fönster)