2022-10-26, AD 2022 nr 44

Efter att ett bolag ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion blev två arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har beträffande den ene arbetstagaren funnit att, eftersom denne kommit att utföra arbete i tiden efter det att en månad förflutit från den s.k. kritiska tidpunkten, dvs. ansökan om företagsrekonstruktion, ska hans lönefordran och fordran på intjänad arbetstidsförkortning till den del dessa inte täckts av lönegarantin, inte omfattas av det offentliga ackordet i företagsrekonstruktionen. Vidare har Arbetsdomstolen uttalat sig i frågan om från vilken tidpunkt förmånsrätten ska beräknas vid tillämpning av 3 kap. 3 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Mål nr

A 69/21 och A 70/21

Parter

Unionen
mot
Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB

Sökord

Företagsrekonstruktion, Offentlig ackord, Förmånsrätt

Lagrum och SFS:nr

3 kap. 2, 3 och 8 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, 7 § lönegarantilagen (1992:497), 12 § förmånsrättslagen (1970:979)

Rättsfall

AD 2022 nr 26, AD 2021 nr 31, AD 2019 nr 22, NJA 2014 s. 537, NJA 2012 s. 441

Läs domen här

AD 44/22.pdf (öppnas i nytt fönster)